Login Register Typing Test Advanced Typing Test Text Practice beta Blog


kiểm tra đánh máy nâng cao Vietnamese

mặt phố báo quy tổ chim lịch đà phải khoa khăn sinh sung học đánh phố tuổi đơn anh nắng niên tên bão sinh khó hãy hợp hay nhung hướng phối cười cầu sáo thành độc bếp dạ hay dũng sử phạm thay khỏe khóc dàng học thơ toàn phối phép trang dạ xa mạnh phần anh đàn quần tháng hoàn tia dễ minh trường thanh dàng chào sợ vâng chính nội tham mạnh màu pháp quá tỉnh nội áo điện đường khỏe báo bóng gió gió ẩm luật minh áo quảng giành đợi vâng tờ ngành sướng khánh tử đẹp thơ nẵng đánh cổ bánh kính tích nói giấy huế lập quốc lập nam chi nắng hạt sướng độc quảng cao hội hợp chim hả xinh sung mưa in phép quần phủ dễ thay bình trong thực mặt
Result:

0 WPM

(words per minute)
Keystrokes
( 0 | 0 ) 0
Correct Words
0
Wrong Words
0


advanced typing test vietnamese, Thể hiện tốc độ gõ của ngón tay và cải thiện tốc độ gõ của bạn với bài kiểm tra gõ tiếng Việt Fastfingers.Top Ranking
username lang mode wpm time
1. pabon-barua-ruddra Pabon barua Ruddra English none 🙏 64 16 hours ago
2. pabon-barua-ruddra Pabon barua Ruddra English none 🙏 58 16 hours ago
3. taufiq-qurahman-hidayat Taufiq Qurahman Hidayat Indonesian none 🙏 28 2 hours ago
username lang mode wpm time
1. zxc-cursed Zxc Cursed Russian none 🙏 77 2 days ago
2. zxc-cursed Zxc Cursed Russian none 🙏 74 2 days ago
3. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 73 4 days ago
4. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 71 4 days ago
5. artem-koval Артем Коваль Russian none 🙏 70 3 days ago
6. artem-koval Артем Коваль Russian none 🙏 70 3 days ago
7. zxc-cursed Zxc Cursed Russian none 🙏 69 2 days ago
8. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 69 4 days ago
9. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 67 4 days ago
10. zxc-cursed Zxc Cursed Russian ⚡⚡ Hard ⚡⚡ 67 2 days ago
11. zxc-cursed Zxc Cursed Russian ⚡⚡ Hard ⚡⚡ 66 2 days ago
12. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 64 4 days ago
13. pabon-barua-ruddra Pabon barua Ruddra English none 🙏 64 16 hours ago
14. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 62 4 days ago
15. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 62 4 days ago
16. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 62 3 days ago
17. zxc-cursed Zxc Cursed Russian none 🙏 61 2 days ago
18. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 60 4 days ago
19. alex-sandro-1805 alex sandro 1805 Indonesian none 🙏 59 5 days ago
20. pabon-barua-ruddra Pabon barua Ruddra English none 🙏 58 16 hours ago
21. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 58 3 days ago
22. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 57 4 days ago
23. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 57 4 days ago
24. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 56 3 days ago
25. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 56 3 days ago
26. zxc-cursed Zxc Cursed Russian none 🙏 55 2 days ago
27. alparslan-kocak Alparslan Koçak Turkish none 🙏 55 4 days ago
28. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 55 3 days ago
29. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 54 3 days ago
30. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 53 3 days ago
31. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 53 3 days ago
32. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 52 3 days ago
33. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 52 3 days ago
34. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 52 3 days ago
35. alex-sandro-1805 alex sandro 1805 Indonesian none 🙏 51 3 days ago
36. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 51 3 days ago
37. chan-gavi chan gavi English none 🙏 51 5 days ago
38. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 51 3 days ago
39. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 50 3 days ago
40. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 50 3 days ago
41. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 49 3 days ago
42. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 49 3 days ago
43. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 49 3 days ago
44. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 49 3 days ago
45. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 48 3 days ago
46. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 47 3 days ago
47. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 47 3 days ago
48. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 46 3 days ago
49. chan-gavi chan gavi English none 🙏 46 5 days ago
50. maria-marques Maria Marques Portuguese none 🙏 45 3 days ago