Login Register Typing Test Advanced Typing Test Text Practice betakiểm tra đánh máy nâng cao Vietnamese

phép toàn xinh thanh dàng hạt lại độc lỗi dạ bay quảng mẹ sẻ thang đỏ mạnh trần sinh giấy làm phải đời học cao tỉnh tự hả kinh kính hội yêu mạnh nắng gửi lang nam tay thanh chia trả ngày luật trả đường tử hi trúc thơ tên văn trời kiến trang đợi năm vật sinh loài anh sáo cảm bao phần công đánh hi thuật nhà độc vẻ trường lành đường mưa trần tin cười thay xây loài nhạc trình bướm phép công nhung xanh sài tự vâng xây cao sinh phạm tay anh quảng giành dũng tổ do dựng im vật dạ hỷ phép chim ngoài thang màu lịch phải giao tuổi em đơn lựu sinh xa trang khoa nói bướm lang tên báo vệ đinh sợ đẹp tham phương nhân bay dạy trong nhân lách tích vui quá gió sung mưa người tia tử hạt dễ thư ba hãy bếp đánh xin chính khăn tờ cảm tháng tên biển nam điện lựu hướng áo cười khỏe màu mình ngành tham khánh quát khăn ẩm gió nẵng phối xin đi dân quy ngữ tỉnh tờ phúc bánh viết ngoài làm mặt chia điện toàn khoa trúc tích trời ngủ văn cuộc hay sống học do sinh khoa lập sợ chăm con im thực dũng thay nắng quát sung quốc lập học rán kinh phối giới hay em thanh thuật theo luật quần nghệ gửi lịch phúc đi minh bình huế lời chim đà ơn phố xinh hả sống thành sướng dễ báo pháp da tôi thông thành hạnh thanh tri hỷ đinh sẻ dân tháng tuổi sinh tôi công áo hoàn bóng đời thư nh cảm ty viết công phần nghệ lại mặt công tên bóng thông chi tin thơ phương thế hạnh sướng quần nam giao khánh chi phải nào đẹp xao thế hoàn nẵng món chào gòn vâng bếp thực học bao nhung cầu mình khỏe giới khó nga khóc ty người trình tri cuộc hay đàn ngành xanh cổ quảng lách in ba bánh đất lỗi giành chú hợp phố em biển niên nắng in dàng gòn hay phép sử quá năm hợp ăn chị giấy dựng nga nội nội sài khó chú lành đơn quảng chào đỏ phạm minh da bão cầu hội nói con khóc tình kiến đất vệ quy lao bình giao xa chăm ẩm sử phải chị hãy đà tia đợi nam hoài ngủ kính cổ ngữ trường giao nào hướng em niên dạy pháp xin mẹ chính nắng theo công xin ngày trong bão huế phủ lời
Result:
Screenshot

0 WPM

(words per minute)
Keystrokes
( 0 | 0 ) 0
Correct Words
0
Wrong Words
0
advanced typing test vietnamese, Thể hiện tốc độ gõ của ngón tay và cải thiện tốc độ gõ của bạn với bài kiểm tra gõ tiếng Việt Fastfingers.Top Ranking
username lang mode wpm time
1. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 63 12 hours ago
2. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 62 12 hours ago
3. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 59 12 hours ago
4. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 58 12 hours ago
5. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 56 12 hours ago
6. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 55 12 hours ago
7. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 54 12 hours ago
8. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 52 12 hours ago
9. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 52 12 hours ago
10. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 52 12 hours ago
11. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 51 12 hours ago
12. flndaavicha flndaavicha Indonesian none 🙏 49 22 hours ago
13. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 48 12 hours ago
14. itsboutch itsBoutch English none 🙏 48 23 hours ago
15. flndaavicha flndaavicha Indonesian none 🙏 44 22 hours ago
16. flndaavicha flndaavicha Indonesian none 🙏 37 22 hours ago
17. flndaavicha flndaavicha Indonesian none 🙏 35 22 hours ago
18. ragedontrampage ragedontrampage English none 🙏 30 12 hours ago
19. olc-1910 olc_1910 German none 🙏 24 20 hours ago
20. cong-vinh-nguyn Công Vinh Nguyễn Vietnamese none 🙏 22 6 hours ago
username lang mode wpm time
1. vin vin Indonesian none 🙏 64 1 days ago
2. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 63 12 hours ago
3. laura Laura Spanish none 🙏 63 5 days ago
4. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 62 12 hours ago
5. itsboutch itsBoutch English none 🙏 62 1 days ago
6. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 59 12 hours ago
7. myint-myat-hein Myint Myat Hein English none 🙏 59 1 days ago
8. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 58 12 hours ago
9. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 56 12 hours ago
10. itsboutch itsBoutch English none 🙏 56 1 days ago
11. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 55 12 hours ago
12. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 54 12 hours ago
13. itsboutch itsBoutch English none 🙏 53 1 days ago
14. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 52 12 hours ago
15. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 52 12 hours ago
16. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 52 12 hours ago
17. itsboutch itsBoutch English none 🙏 52 1 days ago
18. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 51 12 hours ago
19. halfkife Halfkife Russian none 🙏 51 2 days ago
20. flndaavicha flndaavicha Indonesian none 🙏 49 22 hours ago
21. ragedontrampage ragedontrampage Russian none 🙏 48 12 hours ago
22. itsboutch itsBoutch English none 🙏 48 1 days ago
23. itsboutch itsBoutch English none 🙏 48 23 hours ago
24. khulha-channel KHULHA CHANNEL Indonesian none 🙏 47 1 days ago
25. mattia-sartori mattia sartori English none 🙏 47 1 days ago
26. itsboutch itsBoutch English none 🙏 47 1 days ago
27. mattia-sartori mattia sartori English none 🙏 46 1 days ago
28. itsboutch itsBoutch English none 🙏 46 1 days ago
29. itsboutch itsBoutch English none 🙏 45 1 days ago
30. khulha-channel KHULHA CHANNEL Indonesian none 🙏 44 1 days ago
31. khulha-channel KHULHA CHANNEL Indonesian none 🙏 44 1 days ago
32. mattia-sartori mattia sartori English none 🙏 44 1 days ago
33. mattia-sartori mattia sartori English none 🙏 44 1 days ago
34. flndaavicha flndaavicha Indonesian none 🙏 44 22 hours ago
35. halfkife Halfkife Russian none 🙏 43 2 days ago
36. halfkife Halfkife Russian none 🙏 43 2 days ago
37. halfkife Halfkife Russian none 🙏 42 2 days ago
38. khulha-channel KHULHA CHANNEL Indonesian none 🙏 41 1 days ago
39. halfkife Halfkife Russian none 🙏 41 2 days ago
40. halfkife Halfkife Russian none 🙏 41 2 days ago
41. halfkife Halfkife Russian none 🙏 40 2 days ago
42. mattia-sartori mattia sartori English none 🙏 39 1 days ago
43. aleksey-aleks Алексей Алекс Russian none 🙏 38 3 days ago
44. rifa-i-ahmadt rifa'i ahmadt Indonesian none 🙏 38 3 days ago
45. huemeyra-sezgin Hümeyra Sezgin Turkish none 🙏 37 1 days ago
46. flndaavicha flndaavicha Indonesian none 🙏 37 22 hours ago
47. angel angel Spanish none 🙏 37 1 days ago
48. flndaavicha flndaavicha Indonesian none 🙏 35 22 hours ago
49. itsboutch itsBoutch English none 🙏 35 1 days ago
50. huemeyra-sezgin Hümeyra Sezgin Turkish none 🙏 34 1 days ago