Login Register Typing Test Advanced Typing Test Text Practice beta


kiểm tra đánh máy nâng cao Vietnamese

người trình làm nam chú giao phối tỉnh viết sáo học phải đất bão ty trang trúc chú nhung tham hả phải cuộc quốc xây phúc hả nhung khỏe chăm cao da tờ hỷ phạm nội kinh vẻ in giao đợi cầu thông tên áo trường sinh trúc ba quá trường chị bao dạ hạt bánh con độc nga đi chính lang tin sẻ gửi tử tình bình bóng quảng niên tay lập minh quá trời hi đi lời cười dũng sử năm dân trần gòn trình thư nẵng đỏ trong phố hoài đường quảng tử đinh đời bếp cao hay khỏe sợ toàn nắng vâng xao sinh dựng ba tích nh lách hội hãy phần ngoài thay tuổi chia trả hội thành lại chị chi ơn cười sài thực phạm dạy nhạc đợi mặt đẹp đà hoàn hợp
Result:

0 WPM

(words per minute)
Keystrokes
( 0 | 0 ) 0
Correct Words
0
Wrong Words
0
advanced typing test vietnamese, Thể hiện tốc độ gõ của ngón tay và cải thiện tốc độ gõ của bạn với bài kiểm tra gõ tiếng Việt Fastfingers.Top Ranking
username lang mode wpm time
1. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah Indonesian none 🙏 61 8 hours ago
2. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 61 5 hours ago
3. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 59 5 hours ago
4. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 59 5 hours ago
5. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 57 5 hours ago
6. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 56 5 hours ago
7. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah Indonesian none 🙏 55 8 hours ago
8. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah Indonesian none 🙏 55 8 hours ago
9. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 55 5 hours ago
10. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah Indonesian none 🙏 54 8 hours ago
11. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 54 5 hours ago
12. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 53 5 hours ago
13. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 52 5 hours ago
14. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 51 5 hours ago
15. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 51 5 hours ago
16. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 50 5 hours ago
17. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah Indonesian none 🙏 50 8 hours ago
18. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 49 8 hours ago
19. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 46 8 hours ago
20. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 46 8 hours ago
21. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 44 8 hours ago
22. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 44 8 hours ago
23. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 43 8 hours ago
24. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 40 8 hours ago
25. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 36 8 hours ago
26. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 35 8 hours ago
27. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 34 8 hours ago
username lang mode wpm time
1. hjs HJS Indonesian none 🙏 74 1 days ago
2. hjs HJS Indonesian none 🙏 74 1 days ago
3. hjs HJS Indonesian none 🙏 71 1 days ago
4. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah Indonesian none 🙏 61 8 hours ago
5. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 61 5 hours ago
6. hjs HJS Indonesian none 🙏 60 1 days ago
7. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 59 5 hours ago
8. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 59 5 hours ago
9. hjs HJS English none 🙏 59 1 days ago
10. hjs HJS English none 🙏 58 1 days ago
11. yanissou95-yanissou95 Yanissou95 Yanissou95 French none 🙏 57 3 days ago
12. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 57 5 hours ago
13. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 56 5 hours ago
14. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah Indonesian none 🙏 55 8 hours ago
15. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah Indonesian none 🙏 55 8 hours ago
16. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 55 5 hours ago
17. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah Indonesian none 🙏 54 8 hours ago
18. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 54 5 hours ago
19. hjs HJS English none 🙏 54 1 days ago
20. hjs HJS English none 🙏 54 1 days ago
21. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 53 5 hours ago
22. hjs HJS English none 🙏 52 1 days ago
23. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 52 5 hours ago
24. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 51 5 hours ago
25. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 51 5 hours ago
26. yael-wibowo yael wibowo Indonesian none 🙏 50 5 hours ago
27. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah Indonesian none 🙏 50 8 hours ago
28. hjs HJS English none 🙏 50 1 days ago
29. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 49 8 hours ago
30. mattia-sartori mattia sartori English none 🙏 47 4 days ago
31. clem-der clem der French none 🙏 46 1 days ago
32. clem-der clem der French none 🙏 46 1 days ago
33. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 46 8 hours ago
34. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 46 8 hours ago
35. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 44 8 hours ago
36. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 44 8 hours ago
37. clem-der clem der French none 🙏 43 1 days ago
38. radasmara-nakita-a Radasmara Nakita A Indonesian none 🙏 43 1 days ago
39. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 43 8 hours ago
40. clem clem French none 🙏 42 1 days ago
41. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 40 8 hours ago
42. clem clem French none 🙏 40 1 days ago
43. menh-trit-phan Mênh Triết Phan Vietnamese none 🙏 39 1 days ago
44. radasmara-nakita-a Radasmara Nakita A Indonesian Middle 👌👌 39 1 days ago
45. clem clem French none 🙏 39 1 days ago
46. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 36 8 hours ago
47. menh-trit-phan Mênh Triết Phan Vietnamese none 🙏 35 1 days ago
48. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 35 8 hours ago
49. menh-trit-phan Mênh Triết Phan Vietnamese Easy 🤝 34 1 days ago
50. nunky-indrasuary-hafifah Nunky Indrasuary Hafifah English none 🙏 34 8 hours ago