kiểm tra đánh máy nâng cao Vietnamese

đợi sử trường khóc lịch dễ hay đà thay tỉnh khánh cổ hợp hoàn sướng đẹp luật pháp thành khó báo quần gió quần chim thực phép đơn ngành thay dàng hướng thanh huế độc nói quốc xinh áo tích đánh lập phối áo kính hạt quảng tử phép khoa sinh khăn hãy chào mặt phần hợp tháng tờ bão độc đánh phố tổ điện phủ hội phải báo chính cười khỏe anh ẩm mạnh trong nam hả nội cầu sinh bóng sung hay dạ vâng phối thơ dễ xa học sợ nắng khỏe nội tên tuổi quy chim học phạm minh sướng gió bình toàn đàn nắng sáo bánh sung trang đường in giấy niên mạnh quảng cao màu vâng chi nẵng giành anh dạ mưa tham quá phố nhung tia mặt minh thơ lập dàng bếp dũng
Result:

0 WPM

(words per minute)
Keystrokes
( 0 | 0 ) 0
Correct Words
0
Wrong Words
0


advanced typing test vietnamese, Thể hiện tốc độ gõ của ngón tay và cải thiện tốc độ gõ của bạn với bài kiểm tra gõ tiếng Việt Fastfingers.Top Ranking
username lang mode wpm time
1. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 97 11 hours ago
2. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 95 9 hours ago
3. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 93 9 hours ago
4. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 89 9 hours ago
5. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 88 9 hours ago
6. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 87 9 hours ago
7. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 87 9 hours ago
8. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 86 7 hours ago
9. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 86 8 hours ago
10. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 86 9 hours ago
11. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 85 10 hours ago
12. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 76 7 hours ago
13. adindira-jelita-putri Adindira Jelita Putri Indonesian none 🙏 46 2 hours ago
14. cindy-zhang Cindy Zhang English none 🙏 37 5 hours ago
15. cindy-zhang Cindy Zhang English none 🙏 36 5 hours ago
16. cindy-zhang Cindy Zhang English none 🙏 27 5 hours ago
17. chinwendu-john-ugochukwu Chinwendu John Ugochukwu English none 🙏 9 11 hours ago
18. chinwendu-john-ugochukwu Chinwendu John Ugochukwu English none 🙏 8 11 hours ago
19. chinwendu-john-ugochukwu Chinwendu John Ugochukwu English none 🙏 8 11 hours ago
20. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 4 10 hours ago
username lang mode wpm time
1. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 101 1 days ago
2. stepmom-xxx STEPMOM_XXX_ Indonesian none 🙏 101 4 days ago
3. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 98 3 days ago
4. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 98 5 days ago
5. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 97 6 days ago
6. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 97 3 days ago
7. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 97 1 days ago
8. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 97 6 days ago
9. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 97 5 days ago
10. ilmu-taiii ILMU TAIII Indonesian none 🙏 97 4 days ago
11. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 97 11 hours ago
12. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 96 5 days ago
13. ilmu-padi-doniiiiii ILMU PADI DONIIIIII Indonesian none 🙏 96 5 days ago
14. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 95 6 days ago
15. ilmu-taiii ILMU TAIII Indonesian none 🙏 95 4 days ago
16. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 95 2 days ago
17. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 95 1 days ago
18. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 95 9 hours ago
19. menyala-abgkuhhhh MENYALA ABGKUHHHH???????????????????? Indonesian none 🙏 95 6 days ago
20. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 95 5 days ago
21. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 95 2 days ago
22. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 95 1 days ago
23. ilmu-padi-doniiiiii ILMU PADI DONIIIIII Indonesian none 🙏 94 5 days ago
24. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 94 5 days ago
25. ilmu-padi-praakuu ILMU PADI PRAAKUU Indonesian none 🙏 94 6 days ago
26. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 94 6 days ago
27. ilmu-taiii ILMU TAIII Indonesian none 🙏 94 4 days ago
28. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 94 3 days ago
29. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 93 9 hours ago
30. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 93 5 days ago
31. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 93 6 days ago
32. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 93 6 days ago
33. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 93 1 days ago
34. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 93 2 days ago
35. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 92 5 days ago
36. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 92 2 days ago
37. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 92 1 days ago
38. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 92 6 days ago
39. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 92 2 days ago
40. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 92 1 days ago
41. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 92 1 days ago
42. bridge-n-tunnel Bridge N Tunnel Indonesian none 🙏 92 6 days ago
43. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 92 5 days ago
44. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 92 2 days ago
45. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 92 5 days ago
46. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 92 5 days ago
47. ilmu-taiii ILMU TAIII Indonesian none 🙏 92 4 days ago
48. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 91 5 days ago
49. p-r-a P R A Indonesian none 🙏 91 5 days ago
50. cingwan CINGWAN Indonesian none 🙏 91 2 days ago